Kişisel Verilerin Korunması

 

AYDINLATMA METNİ

Eryiğit Endüst. Mak. Ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnşaat. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda azami ihtimam göstermekteyiz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları Şirket’ten hizmet alan müşteriler, Şirketimiz nezdinde çalışan ya da aradaki hukuki ilişki kapsamında veyahut web sitemizin ziyaret edilmesi sebebiyle diğer tüm 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını ayrıca saklı tutar.

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimiz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Bu kapsamda Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve haklarınıza ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir;

 

TANIMLAR

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
KVK Kanunu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

 

VERİ KATEGORİZASYONU

VERİ KATEGORİSİAÇIKLAMA
KimlikAd soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik nov.b.
İletişimAdres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon nov.b.
ÖzlükBordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Müşteri İşlemÇağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Fiziksel Mekan GüvenliğiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
FinansBilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Görsel Ve İşitsel KayıtlarGörsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
Sağlık BilgileriEngellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Biyometrik VeriAvuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.

 

III. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz Eryiğit Endüst. Mak. Ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnşaat. Tic. A.Ş. tarafından elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür;

Adres              : İvedik Osb  Mahallesi 1462 Cadde No: 3a/ Yenimahalle Ankara

Telefon          : 0 (312) 395 57 95

E-posta         : info@eryigit.com.tr

KEP               : eryigit@hs03.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan istihdam, hizmet politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek ve 3. kişi müşterilere Şirket hedef ve konusunun icra edilebilmesi amacıyla aktarılabilecektir.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla;

 • İşyerinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu alanda giriş çıkışların kontrol edilmesi,

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim verilmesi,
 • İşletme konusu çerçevesinde iş ilişkilerinin kurulması, hizmet sürecinin yürütülmesi, poliçelerin düzenlenmesi,
 • Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • İş sözleşmeleri uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Sözleşmelerde gerçekleşen değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanması ve düzenlenmesi,
 • Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebesel işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderiminin sağlanması,
 • Manuel ve online para tahsilatı yapılması ve ödemelerin kayıt altına alınması, fatura iptal ve para iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşterinin sistemlere kayıt olması ve cari kartının açılması,
 • Müşteri ziyaretlerinin yürütülmesi, müşterilerle olan toplantılara katılım, teknik konularda müşterilere bilgi verilmesi.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninin IV. maddesinde ayrıntıları ile açıklanan amaçlar kapsamında, Şirketimiz ilgili birimleri, departmanları, diğer personelleri, yöneticileri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, personelin birlikte çalışacağı planlanan Şirket tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ve belgelerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması amacıyla bilişim firmaları, personelin sorumlu olduğu veyahut da sorumlu olmasa dahi zorunluluk nedeniyle irtibat halinde kalması gereken Şirket müşterileri ve yetkilileri, Şirketin hukuki ilişkisinin bulunduğu sigorta şirketleri ve yetkilileri, personele hat çıkarılması ve telefon tevdii nedeniyle birlikte çalışılan telekomünikasyon şirketleri ve yetkililerine, para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla kredi kartı bilgileriniz bankalara, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, kart sistemi, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işin yürütülebilmesi ile Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Şirketin güvenliğini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği görsel verileriniz Şirkete yerleştirdiğimiz kameralar yoluyla ve ses kayıt cihazları ile elde edilebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3. ve 4. numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

VII. MUHAFAZA SÜRELERİ

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir;

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olması gereken süre kadar saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 

VIII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eryigit.com.tr adresine iletebilirsiniz.

 

VIV. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevap verilecek olup; talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tarafınıza tebliğini takiben 30(otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60(altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ
 2. KAPSAM
 3. TANIM VE KISALTMALAR.
 4. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER.

          4.1.     Aydınlatma Yükümlülüğümüz.

          4.2.     Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğümüz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1.      Kişisel Veriler

5.2.      Özel Nitelikli Kişisel Veriler

5.3.      Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1.      Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz.

6.1.1.   Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme.

6.1.2.   Kişisel Verilerin Doğruluğunu Ve  Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama.

6.1.3.   Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme.

6.1.4.   Kişisel Verilerin İşlendikli Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olması

6.1.5.   Kişisel Verilerin Kanuni Düzenlemelerde Öngörülen Veya Meşru Menfaatlerimizin Gerektirdiği Süreler Boyunca Saklanması

6.2.       Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız.

6.3.       Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.3.1.    Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınması Yoluyla İşlenmesi

6.3.2.    Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller

6.3.3.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.4.       İnternet Sitelerimizde Yer Alan Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.5.       Kablosuz Ağa Erişim Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.6.       İnsan Kaynakları Ve İstihdam Amaçlarıyla Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.7.       Genel Güvenliğin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1.       Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı

7.2.       Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

7.3.       Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

7.4.       Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasını Sağlamak İçin Aldığımız Tedbirler

7.4.1.    Teknik Tedbirler

7.4.2.     İdari Tedbirler

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

8.1.       Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması

8.2.       Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

8.2.1.    Teknik Tedbirler

8.2.2.    İdari Tedbirler

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1.           Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz.

10.2.           Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

10.3.           Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

10.4.           Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

11.1.           Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

11.2.           Başvurunun Değerlendirilmesi

11.2.1.       Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

11.2.2.       Başvuruyu Reddetme Hakkımız.

11.2.3.       Başvurunun Değerlendirilme Ve Cevaplanma Usulü

11.2.4.       Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet Hakkı

 1. POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI
 2. GÜNCELLEME SIKLIĞI
 3. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
 4. AMAÇ

Eryiğit Endüst. Mak. Ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnşaat. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak; çalışanlarımız, iş bağlantılarımız,  müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizi teşkil etmektedir.

Bu nedenle, çalışanlarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve sair üçüncü kişilerin faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz kişisel verilere ilişkin işlemeleri Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibini teşkil etmektedir. Bu sebeple, kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmeye özen göstermekteyiz.

İşbu Politika, Şirketimiz faaliyetleri sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine (örneğin toplanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine) dair izlediğimiz yöntemleri  ve ilkeleri düzenlemektedir.

2.    KAPSAM

Çalışanlarımıza, iş bağlantılarımıza, müşterilerimize, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza ve sair üçüncü kişilerin ait kişisel veriler dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu Politika’nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket bünyesindeki kişisel verilerle alakalı bütün işleme faaliyetleri için uygulanmakta olup, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. Bu politika, Şirket tarafından, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

3.    TANIM VE KISALTMALAR

Bu bölümde Politika’da geçen teknik ve hukuki kavramlar kısaca açıklanmaktadır. Buna göre;

TANIMAÇIKLAMA
  
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
  
Alıcı GrubuVeri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
  
Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
  
ÇalışanŞirket personeli
  
Elektronik OrtamKişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
  
Elektronik Olmayan OrtamElektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
  
Hizmet SağlayıcıBelirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
  
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
  
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi.
  
Kanun7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  
KarartmaKişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.
  
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
  
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
  
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
  
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
  
Kişisel Veri Saklama ve İmha PolitikasıVeri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı.
  
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini.
  
Kişisel Verilerin SilinmesiTamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
  
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
  
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
  
Periyodik imhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini.
  
PolitikaKişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.
  
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
  
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
  
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.
  
Yönetmelik28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği.

4.    HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

4.1.             Aydınlatma Yükümlülüğümüz

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde aydınlatılmalıdır. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve
 • Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları

 

Şirket olarak, kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.2.             Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Güvenliği bölümünde detaylandırılmaktadır.

5.    KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1.           Kişisel Veriler

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2.    Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

5.3.   Kişisel Verilere İlişkin Kategoriler

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Finans Veriler
 4. Özlük Verileri
 5. Hukuki İşlem
 6. Müşteri İşlem
 7. Fiziksel Mekan Güvenliğine Dair Veriler
 8. Görsel ve İşitsel Veriler
 9. Mesleki Bilgi
 10. Sağlık Bilgisi
 11. Diğer Veriler

 

6.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1.             Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Bu Politika, Şirketimizin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Şirketimiz, bu Politikayı rehber edinerek kendi bünyesinde gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, bu Politikaya uyum için gerekli aksiyonları belirleyecek ve her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır. Belirlenen aksiyonlar hayata geçirildikten sonra iç denetim mekanizmaları işletilerek Politikaya uygunluğun devamlılığı sağlanacaktır.

KVKK’ya uyumluluğun sağlanması için Şirketimiz tarafından kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenmelidir. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde dikkate alınması gereken ilke ve şartlar bu bölümde ele alınmaktadır;

6.1.1.  Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda, Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.

6.1.2.  Kişisel Verilerin Doğruluğunu Ve  Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

6.1.3.  Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirket olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

6.1.4.  Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

6.1.5.  Kişisel Verilerin Kanuni Düzenlemelerde Öngörülen Veya Meşru Menfaatlerimizin Gerektirdiği Süreler Boyunca Saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.

6.2.   Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim verilmesi,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

 • Şirket Personelleri satış performanslarının takibi ve raporlanması,
 • Personellere masraf ödemelerinin yapılması,
 • Personel verilerinin girilerek personel sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan personelin araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili Personele iletilmesinin sağlanması,
 • Personellerin güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
 • Personellerin işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan Personellerin takip edilebilmesi, Personellerin aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
 • İş yeri giriş çıkış takibi yapilmasi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Personellere e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
 • Verilerin kayıt güvenliğinin sağlanması ve depolanması,
 • Personellere telefon hattı çıkarılması ve telefon tevdii edilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Şirket tarafından açık rıza alınmaktadır.

6.3.   Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

6.3.1.  Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir.

6.3.2.  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 • Fiilî imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Şirket, veri sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi zorunlu olan verileri, ilgili kişinin rızası olmasa dahi işleyebilecektir.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

6.3.3.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, İlgili Kişi’nin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

6.4.   İnternet Sitelerimizde Yer Alan Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

www.eryigit.com.tr internet sitesinde kullanılan çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerimizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal/hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

6.5.   Kablosuz Ağa Erişim Kapsamında Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket içinde kablosuz internet hizmeti verilmekte olup, söz konusu hizmet kapsamında ilgili mevzuat gereği Şirket, “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı” olarak tanımlanmaktadır.

Şirket içinde kablosuz ağa erişimler mümkün olup, söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların tanımlanması, IP adres bilgisi, kullanıma başlama ve bitirme zamanı, hedef IP bilgisi gibi erişim kayıtlarının elektronik ortamda sisteme kaydedilmesi İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı’nın yükümlülükleri arasındadır. Bu kayıtlara ek olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince log bilgileri de saklanmaktadır.

6.6.   İnsan Kaynakları Ve İstihdam Amaçlarıyla Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Şirket bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

 • Çalışan adayının açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Çalışan adayının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek veya çalışan adayı hakkında araştırma yapmak,
 • Başvurusu ile alakalı olarak çalışan adayı ile iletişime geçmek,
 • Hukuki yükümlülükleri veya yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak ve
 • İnsan Kaynakları Politikamızı geliştirmek

amaçlarıyla ve aşağıdaki araç, yöntem ve kanallarla toplanabilmektedir:

 • Çalışan adaylarının Şirket’e elektronik posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları öz geçmişler,
 • Mülakatlar,
 • Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar ve
 • İşe alım testleri.

Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Şirket’in İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

6.7.   Genel Güvenliğin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket olarak başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere ziyaretçi ve diğer üçüncü kişilerin verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız.

Bu kapsamda, Şirket binamızda bulunan kişilerin kamera görüntülerini temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamaktayız.

7.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1.   Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Şirketimiz tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Şirketimiz, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece üçüncü kişilere aktarabilir.

7.2.   Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak, işbu Politika’da yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda, yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin:

 • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması fakat Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması

koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

7.3.   Şirket Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi uyarınca paylaşılır.

Ayrıca, Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • Şirket Iş Ortakları,
 • Şirket Yetkilileri,
 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Özel Hukuk Kişileri.

 

 

Kişi KategorisiAçıklamaAktarım Amacı
İş OrtağıŞirket’in faaliyetleri kapsamında hizmet almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları ifade eder.İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla
YetkiliŞirket’in yetkililerini ifade eder.Şirket’in faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili yasal düzenlemeler kapsamında Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder.Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

7.4.   Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasını Sağlamak İçin Aldığımız Tedbirler

7.4.1.  Teknik Tedbirler

Kişisel verileri korumak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Şirket bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmakta,
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve
 • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekte veya hizmet satın almaktayız.

7.4.2.  İdari Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli önlemler almaktayız. Bu kapsamda;

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi konusunda eğitilmesini ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sağlanmaktadır.
 • Bilginin çalınmasını, kaybolmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla tüm makul önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

8.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

8.1.   Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

8.2.   Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

8.2.1.  Teknik Tedbirler

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte ve
 • Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

8.2.2.  İdari Tedbirler

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta ve
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

Kişisel veriler kapsamında aldığımız idari ve teknik tedbirler için lütfen Şirket’in Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyiniz.

9.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşleme amaçlarımız kapsamında toplanan kişisel veriler işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel veriler;

 • İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya
 • İlgili kişinin talebi halinde

silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket’in Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Şirket, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer.

Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla , ilgili kişinin başvuru formunda belirttiği yönteme göre kişisel veriler silinir veya yok edilir.

10.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1.Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz

Şirket olarak;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

 • Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımızı ve ilgilileri kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız.

10.3.Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte veya bu konuda hizmet satın almakta,
 • Teknik tedbirleri dönemsel olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve dönemsel olarak denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapılan hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde, kişisel verilere erişim sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.4. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumuna Karşı Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz ve hukuka aykırı olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

11.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanı bulunsun ya da bulunmasın; ilgili kişiler Şirketimize başvurarak, kişisel verilerine ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarını kullanabileceklerdir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

11.1.Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

İlgili kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini, KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem veya dilekçe ile İvedik Osb  Mahallesi 1462 Cadde No: 3a/ Yenimahalle Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eryigit.com.tradresine iletebilirsiniz.

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2.Başvurunun Değerlendirilmesi

11.2.1.Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2.   Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve
 • Başvuru usulüne uyulmaması.

11.2.3.Başvurunun Değerlendirilme Ve Cevaplanma Usulü

İşbu Politika’nın Başvurunun cevaplandırılma süresi başlıklı kısmında belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların KVK Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilme, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilme yoluyla veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.2.4.Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12.POLİTİKA’NIN YAYIMLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası İnsan Kaynakları Departmanı Kişisel Verilerin Korunması dosyasında saklanır.

13. GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

14. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurul Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanır.

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ
 2. KAPSAM
 3. KISALTMALAR VE TANIMLAR
 4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI
 5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI
 6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE PERİYODİK İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER

7.1.   Kişisel Verilerin Silinmesine Dair Yöntemler 

7.1.1.        Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

7.1.2.        Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

7.2.   Kişisel Verilerin Yok Edilmesine Dair Yöntemler 

7.2.1.        Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

7.2.2.        Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

7.3.   Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Yöntemler

7.3.1.        Maskeleme 

7.3.2.        Değişkenleri Çıkartma

7.3.3.        Kayıtları Çıkartma 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

8.1.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Teknik Tedbirler

8.2.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik İdari Tedbirler

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
 2. PERİYODİK İMHA SÜRESİ
 3. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
 4. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ PERİYODU
 5. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

 

1.    AMAÇ

Eryiğit Endüst. Mak. Ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnşaat. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş bağlantılarımız, müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak saklanmasına ve gerektiği şekilde ve sürede imha edilmesine dikkat etmekteyiz.

Bu sebeple, veri sorumlusu sıfatıyla yürütmekte olduğumuz iş süreçleri esnasında elde ettiğimiz tüm kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi ve imhalarına ilişkin süre ve işlemleri işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza (“Politika”) göre belirlemekte ve gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca, kişisel verilerin saklanması ve imhası sürecinde, bu verilerin hukuka aykırı olarak saklanmasını ve imhasını önlemek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız. Şirket olarak, kişisel verilerin saklanması ve imhası süreçlerinde özel hayatın gizliliğinin korunmasına önem vermekte ve veri güvenliğini en üst seviyede gözetmekteyiz.

İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verilerin saklanması ve imhasına dair izlediğimiz yöntemler hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

2.    KAPSAM

İşbu politika, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, ürün/hizmet sağlayıcılarımızın, iş bağlantılarımızın, müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, internet sitemiz aracılığıyla bizimle etkileşime geçen kullanıcılarımızın ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin Şirket tarafından işlenmekte olan bütün kişisel verilerini kapsamaktadır.

İşbu politika, Şirket tarafından işlenen bu kişisel verilerin elektronik ve basılı her türlü ortamda saklanmasına ve imhasına ilişkin olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3.    KISALTMALAR VE TANIMLAR

Bu bölümde Politika’da geçen teknik ve hukuki kavramlar kısaca açıklanmaktadır. Buna göre;

TANIMAÇIKLAMA
  
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza.
  
Alıcı GrubuVeri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
  
Anonim Hale GetirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
  
ÇalışanŞirket personeli
  
Elektronik OrtamKişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
  
Elektronik Olmayan OrtamElektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
  
Hizmet SağlayıcıBelirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
  
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
  
İlgili KullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
  
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi.
  
Kanun7/4/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
  
KarartmaKişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler.
  
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
  
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
  
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
  
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu.
  
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
  
Kişisel Veri Saklama ve İmha PolitikasıVeri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı.
  
Kişisel Verilerin Anonim Hale GetirilmesiKişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini.
  
Kişisel Verilerin SilinmesiTamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
  
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini.
  
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
  
Periyodik imhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini.
  
PolitikaKişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.
  
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
  
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
  
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
  
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS)Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.
  
Yönetmelik28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği.

 

4.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Şirket olarak, faaliyetlerimizi yerine getirirken elde ettiğimiz kişisel verileri kanuni sürelere ve hukuka uygun olarak saklamak amacıyla;

KAYIT ORTAMLARI  
  
     
Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar 
· Kağıt (klasör, dosya v.b.) · Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) 
· Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, · Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, 
· Ziyaretçi giriş defteri) · EBYS, VERBİS.) 
· Yazılı, basılı, görsel ortamlar · Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik 
  · duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası,                                                   antivirüs vb. ) 
  · Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 
  · Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) 
  · Optik diskler (CD, DVD vb.) 
  · Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza 
  · Kart vb.) 
  · Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi 
      

 

kayıt ortamlarını kullanmaktayız.

 

5.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALAN KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI

Şirket’in tüm departmanları ve çalışanları, sorumlu departmanlarca Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, departman çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek vermekle yükümlüdür.

Bu kapsamda, Şirket bünyesinde bir Kişisel Veri Komitesi kurulmuş bulunmaktadır. Kişisel Veri Komitesi, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, departmanları ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki şekildedir;

 

Veri Sorumlusu TemsilcisiGenel MüdürGörevi dahilinde olan süreçlerin mevzuat çerçevesinde saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi, Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme, Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.

 

 

 

İrtibat KişisiGenel MüdürGörevi dahilinde olan süreçlerin mevzuat çerçevesinde saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi, Kurum ile iletişimin sağlanması, veri sahipleri ile irtibatın sağlanması.

 

 

 

Departman Yöneticisi
(Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu)
-Bilgi İşlem Departmanı
-Finans Departmanı
-İnsan Kaynakları Departmanı
-Muhasebe Departmanı

 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanı

-Ar-Ge Departmanı

-Filo Yönetimi Departmanı

-Satın Alma Departmanı

-Satış Pazarlama Departmanı

-Üretim Departmanı

-Yönetim İdari İşler Departmanı

-Nakliye Departmanı

-Sağlık Departmanı

Görevi dahilinde olan süreçlerin mevzuat çerçevesinde saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi.

 

6.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE PERİYODİK İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış ve 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER 

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre

kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde saklanmaktadır.

SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

 Şirket gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri hukuka uygunluk içerisinde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklamaktadır;

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
 • Kurumsal iletişimi sağlamak,
 • Güvenliğini sağlamak,
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.,
 • VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 KVKK’da yer alan kişisel verileri işleme şartlarının ortadan kalkması veya bu faaliyetlerin son bulması, ilgili verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple, Yönetmelik’in 12. maddesine istinaden veri sorumlusunun kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, işleme şartları ortadan kalkan kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

 Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Kurumun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması durumlarında, Şirketimiz tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7.    KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER

7.1.   Kişisel Verilerin Silinmesine Dair Yöntemler

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder. Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak silinmesi işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir:

7.1.1.  Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

 • Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler tekrar kullanılamaz hale getirilir.
 • Kağıt üzerinde bulunan kişisel veriler karartma (maskeleme) yöntemi kullanılarak, veya belgenin ilgili kullanıcıların erişemeyeceği bir ortamda güvenli olarak saklanması sureti ile silinmektedir.

7.1.2.  Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

Kişisel veriler, saklandıkları kayıt ortamlarına göre, aşağıda yer alan yöntemlerle silinmektedir:

 

 

Verinin Saklandığı Ortam Silme Yöntemi
   
Veri tabanları Kişisel veri içeren satırlar veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinmektedir.İlgili kullanıcının, izin ataması yapılarak veri tabanına erişimi engellenmektedir.
  
Taşınabilir cihazlar (USB, Hard disk, CD, DVD vb.) Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar şifreli olarak saklanmakta ve ilgili kullanıcın dosyaya erişimi engellenmektedir.Kişisel verilerin bulunduğu dosyalar uygun yazılımlar kullanılarak silinmektedir.

 

7.2.   Kişisel Verilerin Yok Edilmesine Dair Yöntemler

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesini gerçekleştirebilmek amacıyla tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir:

7.2.1.  Basılı Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

Kişisel veri içeren belgeler;

 • Kâğıt kesme makinesi ile öğütme
 • Yakma

gibi yöntemler ile yok edilmektedir.

 

 

7.2.2.  Elektronik Ortamda Tutulan Verilere Yönelik Yöntemler

Kişisel veriler, bulunduğu sistemlerin türüne göre, aşağıda yer alan yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılarak yok edilmektedir:

Verinin Saklandığı Ortam Yok Etme Yöntemi
   
Bulut Ortamları Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kullanılan şifre anahtarlarının yok edilmesi gerekmektedir.
   
Çevresel Sistemler (Ağ cihazları, flash tabanlı ortamlar, optik sistemler, sim kart ve sabit hafıza alanları vs.) ve Yerel Sistemler Kişisel veri içeren cihazlar; yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel işlemlerle yok edilmektedir. Özel yazılımlar ile var olan verilerin üzerine rastgele veri girişi yapılması sonucu eski verilerin kurtarılmasının önüne geçilmektedir.
  
  

 7.3.   Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Yöntemler

Şirket olarak, saklama süresi sona eren kişisel verileri anonim hale getirmekte, veri ile ilgili kişi arasındaki bağı koparmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilmesini engellemekteyiz. Anonim hale getirme işlemleri kapsamında tarafımızca kullanılan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınlarında da belirtilen tekniklerden bazıları şu şekildedir:

7.3.1.  Maskeleme

Bu yöntem, kişisel veri niteliğindeki bir bilginin, belirli alanlarının kaldırılarak veya değiştirilerek ilgili kişi ile bağının kesilmesini ifade eder.

 

7.3.2.  Değişkenleri Çıkartma

Bu anonim hale getirme yönteminde değişkenlerden bir veya birkaçı bir sütun halinde tablodan çıkartılmakta ve bu sayede ilgili kişinin tespit edilebilmesi güçleştirilmektedir. Bu yöntem değişkenin kamuya ifşa edilmeyecek derecede hassas bir veri olması veya değişkenin yüksek dereceli bir tanımlayıcı olması durumlarında kullanılmaktadır.

7.3.3.   Kayıtları Çıkartma

Bu yöntemde veri kümesinde yer alan ve tekillik teşkil eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirket olarak, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin mevzuata uygun bir biçimde imha edilmesi için Kanun’un 12. Maddesiyle Kanun’un 6. Maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafınfan ilan edilen önlemler çerçevesinde gerekli olan her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

8.1.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda;

 • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirketimizin bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Şirketimizin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmakta, yetki matrisi uygulanmakta, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmakta, saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta, kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal ve yazılımsal (güvenlik duvarları, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Kullanıcıların sistemlere giriş yaparken benzersiz kullanıcı adı ve şifre kullanmaları sağlanmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifrelenmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

8.2.   Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik İdari Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda;

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi konusunda eğitilmesini ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sağlanmaktadır.
 • Bilginin çalınmasını, kaybolmasını veya bozulmasını engellemek amacıyla tüm makul önlemlerin alınması sağlanmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü uygulanmakta, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

9.       SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta; Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır. Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi yapılır.

Veri KategorisiVeri Konusu Kişi GrubuSaklama Süresiİmha Süresi
FİNANSDİĞER (İş Ortakları)İş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
FİNANSTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
FİNANSÜrün veya Hizmet Alan Kişiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
FİNANSÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLARÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
HUKUKİ İŞLEMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
HUKUKİ İŞLEMTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
HUKUKİ İŞLEMÜrün veya Hizmet Alan Kişiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÇalışan AdayıBaşvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMDİĞER (Çalışan Adayları Yakını)Başvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMDİĞER (Çalışan  Yakını)Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÜrün veya Hizmet Alan Kişiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMTedarikçi Çalışanıİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İLETİŞİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışan AdayıBaşvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKDİĞER (Çalışan Adayları Yakını)Başvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKDİĞER (Çalışan  Yakını)Hizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKDİĞER (İş Ortakları)İş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKDİĞER (İş Ortakları Çalışanı)İş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÜrün veya Hizmet Alan Kişiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKTedarikçi Çalışanıİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKZiyaretçiler2 ay süre ile saklanırSaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
KİMLİKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MESLEKİ DENEYİMÇalışan AdayıBaşvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MESLEKİ DENEYİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MESLEKİ DENEYİMÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MÜŞTERİ İŞLEMDİĞER (İş Ortakları)İş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MÜŞTERİ İŞLEMTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MÜŞTERİ İŞLEMÜrün veya Hizmet Alan Kişiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
MÜŞTERİ İŞLEMTedarikçi Yetkilisiİş/ticari ilişki süresince ve hitamından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
ÖZLÜKÇalışan AdayıBaşvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
ÖZLÜKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
ÖZLÜKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
SAĞLIKÇalışan AdayıBaşvuru sürecinin sona ermesinden itibaren 6 aySaklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
SAĞLIKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
SAĞLIKÇalışanHizmet akdinin devamında ve hitamını takip eden takvim yılı yılbaşından itibaren de 10(on) yıl süreyle muhafaza edilir.Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

10.     PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket nezdinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

11.   POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası Kişisel Verilerin Korunması dosyasında saklanır.

12.   POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 

13.   POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurul Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Şirket tarafından saklanır.

 

TOP
blank